0

Celkom 0,00 €

 x 

Zoznam produktov

  1. Váš nákupný košík je prázdny.

Vyberte parametre

Obnovené alebo repasované PC je hardware uznávaných výrobcov (DELL, IBM, HP, Fujitsu, Lenovo, Apple, atď), ktorý bol pár rokov používaný.

  1. Po dôkladnom vyčistení, testoch, opravení a reinštalácii software je určený k opätovnému predaju.

Nie je potrebné sa obávať nefunkčnosti.

Dodávateľmi sú väčšinou výrobné spoločnosti z územia Európskej Únie. Takéto počítače mohli byť napríklad pod leasingom vo veľkých firmách. Všetky produkty označené ako repasované, prejdú pred uvedením na trh podrobným náročným procesom kontroly.

Hlavnou a podstatnou výhodou repasovaného PC je predovšetkým jeho nízka cena.

Repasovaná značková výpočtová technika je lepšou voľbou ako lacná noname výpočtová technika.

 * 24 mesačná záruka (u niektorých modeloch možnosť dokúpiť 48 mesiacov) a doklad s DPH

* kvalitnejšie a odolnejšie materiály

* životnosťou presahujú nové "lacné" počítače

* zlomková ceny oproti ich pôvodnej, cca 60-80% lacnejší

* reklamácie menej ako 1%

Kategória označenia opotrebenia našich produktov:

Každý produkt u nás prechádza po testoch, diagnostike aj kozmetickou kategorizáciou, kde sa zaradí do príslušnej kategórie: Platinum, Gold, Silver alebo Bronze. Produkty, ktoré vykazujú väčšie stopy predošlého zaobchádzania a kozmetické vady sú na ňom viditeľnejšie, sú samozrejme cenovo zvýhodnené. Kozmetické vady však nemajú vplyv na plnú funkčnosť produktu, preto si dovoľujeme poskytnúť na všetky produkty 2-ročnú záruku.

Podrobný rozpis kategórií:

Platinum :  Otestovaný produkt, 100% funkčný. Produkt bol rozbalený, je vo vynikajúcom kozmetickom stave, ako nepoužitý. Nakoľko boli tieto produkty rozbalené alebo vystavené sú cenovo výhodnejšie ako nové.

Gold :  Otestovaný produkt, 100% funkčný. Produkt bol používaný, je vo veľmi zachovalom, dobrom kozmetickom stave, bez väčších známok opotrebenia. Najpredávanejšia kategória.

Silver :  Otestovaný produkt, 100% funkčný. Produkt disponuje s minimálnymi kozmetickými vadami (ako napr. drobné škrabance na plaste/kryte/displeji, malá preliačina, zažltnutie plastu). Netreba sa obávať nefunkčnosti, produkt je opotrebovaný z povahy bežného používania. Tieto produkty sú samozrejme cenovo zvýhodnené.

Bronze :  Otestovaný produkt, 99% funkčný. Produkt disponuje s väčšími znakmi opotrebenia (ako napr. praskliny, preliačiny, škrabance na plaste/kryte/displeji, niečo môže byť odlomené/vylomené). Netreba sa obávať nefunkčnosti, produkt je opotrebovaný z povahy náročnejšieho používania. Tieto produkty sú samozrejme cenovo zvýhodnené.

Prečo si zaobstarať repasovaný počítač?

Kla­sic­ké sto­lo­vé po­čí­ta­če aj no­te­boo­ky ma­jú do­bu ra­píd­nych ino­vá­cií už za se­bou a na vý­vo­jo­vej kriv­ke sa tak pre­su­nu­li z ob­las­ti in­ten­zív­ne­ho vý­vo­ja do ob­las­ti sta­bil­nej vy­zre­tos­ti.

Vo vý­sled­ku to zna­me­ná, že ino­vá­cie sú v tej­to ob­las­ti už po­mal­šie a po­čí­tač sta­rý nie­koľ­ko ro­kov sa svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi až tak zá­sad­ne ne­lí­ši od mo­de­lov, kto­ré sú v sú­čas­nos­ti na tr­hu.

Ka­pa­ci­ta ope­rač­ných pa­mä­tí už viac-me­nej stag­nu­je (ale­bo je aj pa­ra­doxne pri no­vých PC niž­šia než pred­tým, pre­to­že pa­mä­ťo­vé mo­du­ly v pos­led­ných ro­koch zdra­že­li, a pre­to vý­rob­co­via osá­dza­jú svo­je mo­de­ly men­ším množ­stvom RAM) a ka­pa­ci­ty bež­ných pev­ných dis­kov v hod­no­tách sto­viek ale­bo ti­sí­cok GB sú už ro­ky pre väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov bo­ha­to pos­ta­ču­jú­ce. Os­tat­ne ani vý­kon­nost­ný roz­diel nap­rík­lad me­dzi pro­ce­sor­mi ra­du Co­re2 Duo a dneš­ný­mi Pen­tia­mi Dual Co­re ale­bo Co­re i3 nie je ni­ja­ko prie­past­ný. A ani spot­re­ba no­vých mo­de­lov po­čí­ta­čov už nek­le­sá tak ra­píd­ne, ako to bo­lo nap­rík­lad pred 5 - 7 rok­mi. 

To všet­ko ot­vá­ra pries­tor na ná­kup re­pa­so­va­ných po­čí­ta­čov a no­te­boo­kov, kto­ré mô­žu pos­lú­žiť na väč­ši­nu úče­lov rov­na­ko dob­re ako no­vé po­čí­ta­če - nie­ke­dy do­kon­ca aj lep­šie.

No­vý po­čí­tač nie je vždy ne­vyh­nut­ne pot­reb­ný

Nap­rík­lad pre ty­pic­ké­ho kan­ce­lár­ske­ho za­mes­tnan­ca zvy­čaj­ne pos­ta­ču­je po­čí­tač, na kto­rom po­be­žia dob­re kan­ce­lár­ske ap­li­ká­cie, webo­vých pre­hlia­dač, prí­pad­ne aj ne­ja­ká špe­ci­fic­ká fi­rem­ná ap­li­ká­cia. Nie je te­da pot­reb­ný žiad­ny ma­sív­ny vý­kon. Rov­na­ké je to aj s množ­stvom do­má­cich pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pot­re­bu­jú po­čí­tač naj­mä na pí­sa­nie e-mai­lov, sur­fo­va­nie či na púš­ťa­nie hud­by a fil­mov. 

Na všet­ky tie­to úče­ly mô­žu veľ­mi dob­re pos­lú­žiť re­pa­so­va­né po­čí­ta­če - te­da ta­ké, kto­ré už niek­de slú­ži­li, ty­pic­ky vo väč­šej fir­me, nás­led­ne bo­li z dô­vo­du pra­vi­del­né­ho cyk­lu ob­me­ny har­dvé­ru vy­ra­de­né, ale sú eš­te bez prob­lé­mov ďa­lej pou­ži­teľ­né.

Ďal­šie vý­ho­dy re­pa­so­va­ných po­čí­ta­čov

Ce­na re­pa­so­va­ných po­čí­ta­čov sa zvy­čaj­ne po­hy­bu­je pod 50 % ce­ny no­vé­ho to­va­ru a ty­pic­ky mož­no ako re­pa­so­va­ný kú­piť ta­ký po­čí­tač, kto­rý je do­da­ný aj s ope­rač­ným sys­té­mom vo ver­zii Pro­fes­sio­nal, a to za ce­nu, za akú v bež­nom ob­cho­de zo­že­nie­te len sa­mot­ný ope­rač­ný sys­tém.
Na­vy­še no­vé po­čí­ta­če v ob­cho­doch sú tak­mer bez vý­nim­ky po­nú­ka­né s Win­dows 8 (prí­pad­ne bez sys­té­mu, ale s pod­po­rou iba pre Win­dows 8), kto­rým sa ve­ľa fi­riem aj do­má­cich pou­ží­va­te­ľov cie­le­ne vy­hý­ba. Nao­pak, na re­pa­so­va­ných PC a no­te­boo­koch náj­de­te naj­čas­tej­šie Win­dows 7, kto­rý je v sú­čas­nos­ti naj­po­pu­lár­nej­ším a naj­pou­ží­va­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom na sve­te. Aj to mô­že byť pre nie­ko­ho znač­ná vý­ho­da. 

A v ne­pos­led­nom ra­de tre­ba spo­me­núť, že re­pa­so­va­né po­čí­ta­če sú pre­dá­va­né vždy so zá­ru­kou, v prí­pa­de aké­ho­koľ­vek prob­lé­mu te­da mož­no po­čí­tač u pre­daj­cu rek­la­mo­vať. Ten po­tom rie­ši rek­la­má­ciu buď vý­me­nou za iný kus, ale­bo op­ra­vou. Prá­ve re­gu­lár­na zá­ru­ka je je­den z hlav­ných roz­die­lov re­pa­so­va­ných a bež­ných pou­ži­tých po­čí­ta­čov v ba­zá­roch, neh­ľa­diac na to, že re­pa­so­va­ný po­čí­tač dos­ta­ne­te aj vy­čis­te­ný, pre­ma­za­ný a prí­pad­ne sú v ňom vy­me­ne­né di­ely, kto­ré ma­jú len ob­me­dze­nú ži­vot­nosť.

zdroj : ITNEWS