0

Celkom 0,00 €

 x 

Zoznam produktov

  1. Váš nákupný košík je prázdny.
VirtueMart Product
Hľadať - Kategórie
Hľadať - Kontakty
Hľadať - Obsah
Hľadať - Kanály noviniek
Hľadať - Webové odkazy

Vyberte parametre

Obnovené alebo repasované PC je hardware uznávaných výrobcov (DELL, IBM, HP, Fujitsu, Lenovo, Apple, atď), ktorý bol pár rokov používaný.

  1. Po dôkladnom vyčistení, testoch, opravení a reinštalácii software je určený k opätovnému predaju.

Nie je potrebné sa obávať nefunkčnosti.

Dodávateľmi sú väčšinou výrobné spoločnosti z územia Európskej Únie. Takéto počítače mohli byť napríklad pod leasingom vo veľkých firmách. Všetky produkty označené ako repasované, prejdú pred uvedením na trh podrobným náročným procesom kontroly.

Hlavnou a podstatnou výhodou repasovaného PC je predovšetkým jeho nízka cena.

Repasovaná značková výpočtová technika je lepšou voľbou ako lacná noname výpočtová technika.

 * 24 mesačná záruka (u niektorých modeloch možnosť dokúpiť 48 mesiacov) a doklad s DPH

* kvalitnejšie a odolnejšie materiály

* životnosťou presahujú nové "lacné" počítače

* zlomková ceny oproti ich pôvodnej, cca 60-80% lacnejší

* reklamácie menej ako 1%

Kategória označenia opotrebenia našich produktov:

Každý produkt u nás prechádza po testoch, diagnostike aj kozmetickou kategorizáciou, kde sa zaradí do príslušnej kategórie: Platinum, Gold, Silver alebo Bronze. Produkty, ktoré vykazujú väčšie stopy predošlého zaobchádzania a kozmetické vady sú na ňom viditeľnejšie, sú samozrejme cenovo zvýhodnené. Kozmetické vady však nemajú vplyv na plnú funkčnosť produktu, preto si dovoľujeme poskytnúť na všetky produkty 2-ročnú záruku.

Podrobný rozpis kategórií:

Platinum :  Otestovaný produkt, 100% funkčný. Produkt bol rozbalený, je vo vynikajúcom kozmetickom stave, ako nepoužitý. Nakoľko boli tieto produkty rozbalené alebo vystavené sú cenovo výhodnejšie ako nové.

Gold :  Otestovaný produkt, 100% funkčný. Produkt bol používaný, je vo veľmi zachovalom, dobrom kozmetickom stave, bez väčších známok opotrebenia. Najpredávanejšia kategória.

Silver :  Otestovaný produkt, 100% funkčný. Produkt disponuje s minimálnymi kozmetickými vadami (ako napr. drobné škrabance na plaste/kryte/displeji, malá preliačina, zažltnutie plastu). Netreba sa obávať nefunkčnosti, produkt je opotrebovaný z povahy bežného používania. Tieto produkty sú samozrejme cenovo zvýhodnené.

Bronze :  Otestovaný produkt, 99% funkčný. Produkt disponuje s väčšími znakmi opotrebenia (ako napr. praskliny, preliačiny, škrabance na plaste/kryte/displeji, niečo môže byť odlomené/vylomené). Netreba sa obávať nefunkčnosti, produkt je opotrebovaný z povahy náročnejšieho používania. Tieto produkty sú samozrejme cenovo zvýhodnené.

Prečo si zaobstarať repasovaný počítač?

Kla­sic­ké sto­lo­vé po­čí­ta­če aj no­te­boo­ky ma­jú do­bu ra­píd­nych ino­vá­cií už za se­bou a na vý­vo­jo­vej kriv­ke sa tak pre­su­nu­li z ob­las­ti in­ten­zív­ne­ho vý­vo­ja do ob­las­ti sta­bil­nej vy­zre­tos­ti.

Vo vý­sled­ku to zna­me­ná, že ino­vá­cie sú v tej­to ob­las­ti už po­mal­šie a po­čí­tač sta­rý nie­koľ­ko ro­kov sa svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi až tak zá­sad­ne ne­lí­ši od mo­de­lov, kto­ré sú v sú­čas­nos­ti na tr­hu.

Ka­pa­ci­ta ope­rač­ných pa­mä­tí už viac-me­nej stag­nu­je (ale­bo je aj pa­ra­doxne pri no­vých PC niž­šia než pred­tým, pre­to­že pa­mä­ťo­vé mo­du­ly v pos­led­ných ro­koch zdra­že­li, a pre­to vý­rob­co­via osá­dza­jú svo­je mo­de­ly men­ším množ­stvom RAM) a ka­pa­ci­ty bež­ných pev­ných dis­kov v hod­no­tách sto­viek ale­bo ti­sí­cok GB sú už ro­ky pre väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov bo­ha­to pos­ta­ču­jú­ce. Os­tat­ne ani vý­kon­nost­ný roz­diel nap­rík­lad me­dzi pro­ce­sor­mi ra­du Co­re2 Duo a dneš­ný­mi Pen­tia­mi Dual Co­re ale­bo Co­re i3 nie je ni­ja­ko prie­past­ný. A ani spot­re­ba no­vých mo­de­lov po­čí­ta­čov už nek­le­sá tak ra­píd­ne, ako to bo­lo nap­rík­lad pred 5 - 7 rok­mi. 

To všet­ko ot­vá­ra pries­tor na ná­kup re­pa­so­va­ných po­čí­ta­čov a no­te­boo­kov, kto­ré mô­žu pos­lú­žiť na väč­ši­nu úče­lov rov­na­ko dob­re ako no­vé po­čí­ta­če - nie­ke­dy do­kon­ca aj lep­šie.

No­vý po­čí­tač nie je vždy ne­vyh­nut­ne pot­reb­ný

Nap­rík­lad pre ty­pic­ké­ho kan­ce­lár­ske­ho za­mes­tnan­ca zvy­čaj­ne pos­ta­ču­je po­čí­tač, na kto­rom po­be­žia dob­re kan­ce­lár­ske ap­li­ká­cie, webo­vých pre­hlia­dač, prí­pad­ne aj ne­ja­ká špe­ci­fic­ká fi­rem­ná ap­li­ká­cia. Nie je te­da pot­reb­ný žiad­ny ma­sív­ny vý­kon. Rov­na­ké je to aj s množ­stvom do­má­cich pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pot­re­bu­jú po­čí­tač naj­mä na pí­sa­nie e-mai­lov, sur­fo­va­nie či na púš­ťa­nie hud­by a fil­mov. 

Na všet­ky tie­to úče­ly mô­žu veľ­mi dob­re pos­lú­žiť re­pa­so­va­né po­čí­ta­če - te­da ta­ké, kto­ré už niek­de slú­ži­li, ty­pic­ky vo väč­šej fir­me, nás­led­ne bo­li z dô­vo­du pra­vi­del­né­ho cyk­lu ob­me­ny har­dvé­ru vy­ra­de­né, ale sú eš­te bez prob­lé­mov ďa­lej pou­ži­teľ­né.

Ďal­šie vý­ho­dy re­pa­so­va­ných po­čí­ta­čov

Ce­na re­pa­so­va­ných po­čí­ta­čov sa zvy­čaj­ne po­hy­bu­je pod 50 % ce­ny no­vé­ho to­va­ru a ty­pic­ky mož­no ako re­pa­so­va­ný kú­piť ta­ký po­čí­tač, kto­rý je do­da­ný aj s ope­rač­ným sys­té­mom vo ver­zii Pro­fes­sio­nal, a to za ce­nu, za akú v bež­nom ob­cho­de zo­že­nie­te len sa­mot­ný ope­rač­ný sys­tém.
Na­vy­še no­vé po­čí­ta­če v ob­cho­doch sú tak­mer bez vý­nim­ky po­nú­ka­né s Win­dows 8 (prí­pad­ne bez sys­té­mu, ale s pod­po­rou iba pre Win­dows 8), kto­rým sa ve­ľa fi­riem aj do­má­cich pou­ží­va­te­ľov cie­le­ne vy­hý­ba. Nao­pak, na re­pa­so­va­ných PC a no­te­boo­koch náj­de­te naj­čas­tej­šie Win­dows 7, kto­rý je v sú­čas­nos­ti naj­po­pu­lár­nej­ším a naj­pou­ží­va­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom na sve­te. Aj to mô­že byť pre nie­ko­ho znač­ná vý­ho­da. 

A v ne­pos­led­nom ra­de tre­ba spo­me­núť, že re­pa­so­va­né po­čí­ta­če sú pre­dá­va­né vždy so zá­ru­kou, v prí­pa­de aké­ho­koľ­vek prob­lé­mu te­da mož­no po­čí­tač u pre­daj­cu rek­la­mo­vať. Ten po­tom rie­ši rek­la­má­ciu buď vý­me­nou za iný kus, ale­bo op­ra­vou. Prá­ve re­gu­lár­na zá­ru­ka je je­den z hlav­ných roz­die­lov re­pa­so­va­ných a bež­ných pou­ži­tých po­čí­ta­čov v ba­zá­roch, neh­ľa­diac na to, že re­pa­so­va­ný po­čí­tač dos­ta­ne­te aj vy­čis­te­ný, pre­ma­za­ný a prí­pad­ne sú v ňom vy­me­ne­né di­ely, kto­ré ma­jú len ob­me­dze­nú ži­vot­nosť.

zdroj : ITNEWS